Elfelejtett jelszó

Töltsd fel a hajód

ÁSZF

Your search results

Üdvözöljük Honlapunkon!

Cégünk, a Boatly Kft. (mobil) internetes oldalának (www.boatly.hu) hozzáférése, böngészése, használata és/vagy foglalás elvégzése esetén Ön kijelenti és elismeri, hogy elolvasta és megértette az alábbi szabályokat és feltételeket (beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot is), az azokban foglaltakkal egyetért, magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint önkéntes hozzájárulását adja az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottakhoz.

Fogalom-meghatározások

„Weboldal”: www.boatly.hu

“Platform”: a Weboldal, és az e felületen elérhető alkalmazás, amely alkalmazáson keresztül a Szolgáltatás a regisztrált Bérbeadók és Bérlők számára elérhetővé válik.

“Szolgáltatás”: a Platformon keresztül megvalósuló online foglalási szolgáltatás, amelynek keretében a Bérbeadók által bérbeadásra kínált hajókat a Bérlők bérbe veszik, valamint az ehhez szervesen kapcsolódó fizetések kezelése

„Szolgáltató”: Boatly Kft. (Cg. 19-09-518558; székhely: 8226 Alsóörs, Vasút utca 7.; adószám: 25582769-2-19), amely a Weboldalt működtető gazdasági társaság. Szolgáltató biztosítja a Platformot, valamint ott elérhető Szolgáltatást elérhetővé teszi, irányítja, és kezeli.

„Bérbeadó”: a Platformon regisztrált természetes vagy jogi személy, aki a tulajdonát képező/rendelkezési jogosultsága alá tartozó hajót a Platformon keresztül bérbeadásra kínálja, illetve saját nevében bérbe adja.

„Bérlő”: a Platformon regisztrált személy, aki a Bérbeadó tulajdonát képező hajót saját nevében bérbe veszi.

„Fizetési platform”: Barion – az az elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amelyen keresztül a Bérlő és a Bérbeadó között létrejövő hajóbérlet díja, és a hajóbérleti szolgáltatáshoz esetlegesen kapcsolódó valamennyi egyéb díj és/vagy költség megfizetésre kerül.

 1. Szolgáltatás

Szolgáltató a Platformon keresztül online felhasználói felületet nyújt.

E felhasználói felületen keresztül:

– a Bérbeadónak lehetősége van meghirdetni, a Bérlő általi foglalás alapján Bérlő részére foglalásba tenni, és bérbe adni a tulajdonát képező/rendelkezési jogosultsága alá tartozó hajó(ka)t;

– a Bérlőnek lehetősége van lefoglalni (“foglalási szolgáltatás”), és bérbe venni a Bérbeadó által meghirdetett hajó(ka)t;

– a bérleti díjat Bérlő a Fizetési Platformon keresztül fizeti meg Bérbeadó részére („fizetési szolgáltatás”).

A Szolgáltatás keretében – a Bérlő általi foglalás befejezését követően – Bérlő és Bérbeadó egymással közvetlen szerződéses kapcsolatba lépnek az alábbi ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, amely alapján Bérbeadó köteles a lefoglalt hajót Bérlőnek bérbe adni, Bérlő pedig köteles a hajót rendeltetésszerűen, a jogszabályok betartásával használni, a bérleti időtartam lejártával azt az átvételkori állapottal megegyező állapotban Bérbeadó (vagy az érdekkörében eljáró személy) részére visszaszolgáltatni, és Bérbeadó részére – a Fizetési platformon keresztül – a bérleti díjat megfizetni.

Bérbeadó kötelezettséget vállal és szavatolja, hogy az általa bérbeadásra kínált hajó(k) felett teljes körű rendelkezési jogosultsága van.

Bérbeadó szavatolja továbbá, hogy a bérlet teljes időtartama alatt a Bérlő által bérbe vett hajót a Bérlő zavartalanul, rendeltetésszerűen használhatja.

Bérlő köteles a bérelt hajót rendeltetésszerűen használni, annak átvételkori állapotát megóvni.

Bérlő és Bérbeadó jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), és az egyéb vonatkozó, mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

Szolgáltató a fentiek szerinti, Bérlő és Bérbeadó közötti szerződéses jogviszonyban nem vesz részt, így sem Bérbeadóval, sem Bérlővel nem lép szerződéses kapcsolatba, a bérleti jogviszony tekintetében – azaz a hajóbérléssel kapcsolatosan – felelősségét annak minden vonatkozásában teljes mértékben kizárja.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bérbeadó és a Bérbeadó által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő Bérlő jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely az alábbi tartalommal jön létre:

1.1. Értelmező rész

* Bérleti szerződés megkötésének napja: a Bérlő által kezdeményezett foglalás Bérbeadó általi visszaigazolásának napja. Ön a foglalás elküldésével vállalja a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeket, és Bérlőként tudomásul veszi a bérleti szerződés létrejöttét.

* Elállási/felmondási jog: Bérlő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően a Bérlő a bérleti szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a jelen bérleti szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a bérleti szerződés alapján a szerződés teljesítése megkezdődött, a Bérlő, ugyancsak a bérleti szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ha a Bérlő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Platformon keresztül, az elállási/felmondási nyilatkozat elküldésével (az „Én Foglalásaim” menüponton belül a „Foglalás törlése” gombra kattintva). A Bérlő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

* Az elállás/felmondás joghatásai: ha a Bérlő eláll a bérleti szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Bérlő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Bérlő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Bérlőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Ha a Bérlő – a bérleti szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül – a teljesítés megkezdését követően felmondja a bérleti szerződést, az elszámolás során a Bérlő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Azaz, ha a Bérlő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Bérlő köteles megtéríteni a bérleti szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért (hajóbérlet) járó összeget. Hasonlóképpen, Szolgáltató visszatéríti a Bérlő által teljesített összeg azon részét, amely meghaladja a Bérbeadó által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

* Elállási jog elvesztése: a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Bérlő az arra vonatkozó kérését, hogy a Bérbeadó a bérleti szerződés teljesítését a bérleti szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni. Ebben az esetben, a nyilatkozat megtételét és a teljesítés megkezdését követően a Bérlőt elállási jog nem illeti meg, indoklás nélküli felmondási jog azonban megilleti.

 

Azaz, a Bérlőt nem illeti meg az elállási jog, ha a bérleti szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül a hajóbérlet elkezdődik. A Bérlő a foglalás elküldésével úgy nyilatkozik, hogy amennyiben a teljesítés (hajóbérlet) első napja a bérleti szerződés megkötésétől számított 14 napon belüli időszakra esik, úgy azt úgy kell tekinteni, hogy az kifejezetten a Bérlő arra vonatkozó kérése, hogy Bérbeadó a bérleti szerződés teljesítését a bérleti szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül kezdje meg.

 

* Felmondási  jog elvesztése: A Bérlő nem gyakorolhatja felmondási jogát sem, ha a bérleti szerződés alapján a Bérbeadó a teljesítést (hajóbérlet) a Bérlő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Bérlő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

Azaz, a Bérlőt nem illeti meg a felmondási jog, ha a bérleti szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül a hajóbérlet elkezdődik, és a bérleti szerződés szerint be is fejeződik. A Bérlő a foglalás elküldésével úgy nyilatkozik, hogy amennyiben a teljesítés (hajóbérlet) utolsó napja a bérleti szerződés megkötésétől számított 14 napon belüli időszakra esik, úgy azt úgy kell tekinteni, hogy az kifejezetten a Bérlő arra vonatkozó kérése, hogy Bérbeadó a bérleti szerződés teljesítését a bérleti szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül kezdje meg.

* Bérbeadó: a Platformon bérbeadóként regisztrált személy, aki a tulajdonát képező/rendelkezési jogosultsága alá tartozó hajót a Platformon keresztül bérbeadásra kínálja, illetve saját nevében bérbe adja, és a Bérlővel szerződést köt a Bérlő által a Platformon keresztül lefoglalt, a Bérbeadó tulajdonába /kizárólagos rendelkezési jogosultsága alá tartozó hajó bérlete tárgyában.

* Bérlő: 18 éves kort betöltött, cselekvőképes, nagykorú természetes személy, vagy jogi, illetve nem jogi személy, aki nincs akadályoztatva, vagy korlátozva ügyeinek vitelében és az ajánlat elfogadásával érvényesen írásban hajóbérleti szerződést köt Bérbeadóval.

* Check-in: A bérleti időszak kezdetén a hajó Bérlő általi átvétele a Bérbeadótól/Bérbeadó érdekkörében eljáró személytől – ideértve a felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is. Helyszín: A Bérbeadó által az adatlapján meghatározott kikötő.

* Check-out: A bérleti időszak végén a hajó Bérbeadó/Bérbeadó érdekkörében eljáró személy általi átvétele a Bérlőtől – ideértve a felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is. Helyszín: A Bérbeadó által az adatlapján meghatározott kikötő.

* Barion: az a fizetési platform, amelyen keresztül a Szolgáltatással összefüggésben fizetendő tételek teljesítésre kerülnek, elektronikus fizetési mód.

* Barion tárca: a Szolgáltató Barion tárcája, amelyre a bérleti szerződés alapján esedékes összegek teljesítendők.

* Foglaló: A szerződés megkötésekor (azaz a foglalás Bérbeadó általi visszaigazolásának napján), vagy, ha az nem munkanapra esik, az azt követő első munkanapon a Bérbeadó részére a kötelezettségvállalás megerősítéseként fizetett (azaz a Fizetési platformon keresztül, a Barion tárcába teljesített) pénzösszeg, amely a bérleti szerződés teljesülése esetén a bérleti díjba beszámít. Mértéke: a bruttó bérleti díj 50%-a. Amennyiben a bérleti szerződés teljesedésbe nem megy, úgy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót pedig kétszeres mértékben köteles visszaadni, ide nem értve azt az esetkört, ha a Bérlő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a szerződéstől – megkötésétől számított 14 napon belül – eláll. Utóbbi esetben Bérlő részére a foglaló teljes összege visszajár.

* Kaució: A bérlet tárgyát képező hajó átvételét 48 órával megelőzően a Bérlő számláján automatikusan zárolásra kerül a kaució összege, amelynek mértékét a Bérbeadó határozza meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos és ki nem elégített követeléseit (nem rendeltetésszerű használatból eredő károk helyreállításának költsége) a kaució összegéből kielégíteni, a fennmaradó összeget pedig Bérlő részére köteles visszautalni.

* Bérleti díj: A Platformon keresztül a Bérbeadó által a hajóbérlet díjaként meghatározott, és a Bérlő által fizetendő összeg. A foglaló összege beleszámít. A bérlet tárgyát képező hajó átvételét 48 órával megelőzően a Bérlő számláján automatikusan zárolásra kerül a bruttó bérleti díj 50%-a.  A bérlet megszűnését követően a bérleti díj fentiek szerint zárolt 50%-a átutalásra kerül a Szolgáltató Barion tárcájába, ezt követően a Bérbeadó kiállítja a végszámlát a teljes bérleti díjról a Bérlő felé, aki azt elektronikus úton, emailben megkapja.

* Hajó: a bérleti jogviszony tárgyát képező hajó.

* Hajóvezetői engedély: a 15/2001 (IV. 27.) KöViM rendelet 4. melléklet I. fejezet 2. pontjában vagy 4. pontjában meghatározott képesítés a kedvtelési célú vitorlás kishajók vezetéséről.

* Kormányos: a 15/2001 (IV. 27.) KöViM rendelet 4. melléklet I. fejezet 2. pontjában vagy 4. pontjában meghatározott képesítéssel rendelkező természetes személy.

* Vitorlás hajó: A 2/2000 (VII. 26.) KöViM rendelet 1. mellékletének 1.2.1. pontjában írt „C” típusnak megfelel és a szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.

* „Tartós adathordozó”: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését, például elektronikus levél, illetve, amennyiben az megfelel a fentiekben meghatározott feltételeknek, úgy internetes weboldal. Az előzőekre tekintettel az elállási/felmondási jog körében a Bérlő beleegyezését/kérését arra vonatkozóan, hogy a Bérbeadó a szolgáltatás nyújtását a bérleti szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül kezdje meg, illetve fejezze is be, a jelen bérleti szerződés Platformon keresztül történő megkötésének útján megadottnak kell tekinteni, ha a bérleti szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül a szolgáltatás nyújtása megkezdődik, illetve befejeződik.

* IFA: abban az esetben, ha a Hajó a Bérleti időtartam során szálláshelyként is szolgál, úgy a bérleti díjon felül Bérlő idegen forgalmi adó megfizetésére is köteles, amelynek mértéktelepülésenként változó, felső határa pedig 300,- Ft / vendégéjszaka / fő, vagy az 1 napra eső bérleti díj 4%-a / vendégéjszaka / fő.

1.2. A szolgáltatás hatálya

Területi hatály: Magyarország.

Időbeli hatály: A foglalás Bérbeadó általi visszaigazolásának napjával kezdődő, és a bérlet utolsó napjáig tartó határozott időtartam azzal, hogy amennyiben a foglaló összege határidőben nem kerül a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint átutalásra, és az azt követő munkanapon jóváírásra, úgy a bérleti szerződés a határidőt követő napon visszamenőleg megszűnik.

 1. Szerződéskötés szabályai

2.1. Írásban történő szerződéskötés feltételei

2.1.1. A Bérlő a Bérbeadóval saját nevében, írásban köti meg a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti bérleti szerződést. A Bérlő a foglalás elküldésével hozzájárul, hogy a Bérbeadó a szerződésre vonatkozó tájékoztatást, valamint a Felek között létrejött szerződést tartós adathordozón – például elektronikus levél útján – bocsássa rendelkezésére. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen ÁSZF-ben meghatározott fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó nem kötelezhető a bérleti szerződés teljesítésére.

Amennyiben a Bérlő személye nem azonos a hajót a bérleti jogviszony alapján használó személlyel, vagy amennyiben a hajót a bérleti jogviszony alapján a Bérlőn kívüli egyéb személyek is használják, úgy e személyek a Bérlővel egyetemlegesen felelnek a Bérbeadónak okozott károkért (hajóban okozott károk stb.).

2.1.2. A Szolgáltató honlapján közzétett információk nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. A Felek között létrejön a szerződés, ha a Bérlő a Platformon  jelzi Bérbeadó felé, hogy az ajánlatát elfogadja a hajó adatlapján a Foglalás gomb megnyomásával. A Platform útján történő kommunikáció is írásbeli közlésnek minősül. A létre nem jött szerződés miatti felelősségét Bérbeadó kizárja.

2.1.3. Abban az esetben, ha Bérlő a check-in megadott időpontjához képest – napi bérlés esetén, 4 órán, hétvégi vagy egész hetes bérlés esetén 24 órán belül – nem veszi át a hajót, úgy Bérbeadó jogosult szóban, írásban, vagy ráutaló magatartással elállni a szerződéstől. Az elállás a szerződést a szerződés kötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbontja. Bérbeadó ebben az esetben nem kötelezhető a már Bérlő részéről teljesített befizetés visszaszolgáltatására.

2.1.4. Abban a nem várt esetben, ha a Bérbeadónak felróható okból a szolgáltatást a megjelölt helyen és időben Bérbeadó nem tudja teljesíteni, úgy ezt a bérlet kezdetét legalább 48 órával megelőzően írásban köteles a Bérlő részére jelezni. Ebben az esetben a Bérlő részére a befizetett Bérleti díj – foglaló összegével növelt – összege visszajár. Bérbeadó a szerződés neki felróható nem teljesítése esetén sem kötelezhető Bérlő irányába további kártérítés megfizetésére.

2.1.5. A Bérbeadót a Bérlő által tévesen megadott adatokra visszavezethető késedelmes, vagy hibás teljesítésért, vagy nem teljesítésért semminemű felelősség nem terheli. Aktív rendelést érintő adatok módosítására – kizárólag a további foglalások függvényében – a Platformon keresztül van lehetőség a szerződés létrejöttét követő 8. (nyolcadik) napig, azonban legfeljebb a check-in időpontját megelőző 15. (tizenötödik) napig.

2.1.6.   Bérbeadó és Bérlő tudomásul veszik, hogy a foglalás visszaigazolásának időpontjáig egymással kizárólag a Platformon keresztül, írásban kommunikálhatnak, továbbá, hogy eddig az időpontig nem jogosultak privát elérhetőségeiket (ideértve különösen: email cím, telefonszám, cégnév, saját weboldal cím és minden olyan adat ami alapján a Bérbeadó beazonosítható, így lehetővé téve, hogy a Platformon kívül megvalósuljon a bérbe adás) a másik Fél rendelkezésére bocsátani. Felek kötelezettséget vállalnak a fentiek betartására. Bérbeadó és Bérlő hozzájárulnak, hogy a jelen pontban foglaltak betartását Szolgáltató a Platformon keresztül bonyolított, a Felek közötti kommunikációba történő betekintéssel ellenőrizze. Abban a nem várt esetben, ha bebizonyosodik, hogy a Felek a jelen pontban foglaltakat megszegik, az a Honlapról történő azonnali kizárást (regisztráció törlését) vonhatja maga után, a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján.

 1. A hajó átadása

3.1. Bérlő – 7 méternél nem rövidebb hajó bérlése esetén – a check-in megkezdése előtt köteles bemutatni Bérbeadónak/Bérbeadó érdekkörében eljáró személynek (az átadó személynek) a jelen ÁSZF 1.1. pontjában meghatározott kormányos Hajóvezetői engedélyét, ennek hiányában Bérbeadó jogosult a Hajó átadását – szerződésszegés következményei nélkül – megtagadni. A Hajó vezetője köteles bemutatni érvényes hajóvezetői engedélyét, valamint a személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját, melyről a Bérbeadó a szerződéshez csatolt másolatot készíthet, és a másolatokat károkozás/baleset, vagy egyéb okból felmerülő hatósági/bírósági eljárás esetén a felmerülő eljárások jogerős lezárását követő 1 évig, egyéb esetben a szerződés megszűnését követő 1 évig tárolhatja, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően. Bérbeadó mindazonáltal nem köteles ellenőrizni a Hajó vezetője hajóvezetői engedélyének megfelelőségét. 7 méternél rövidebb csónak bérlése esetén kizárólag a nagykorúság hitelt érdemlő igazolása szükséges.

3.2. A Bérbeadó gondoskodik arról, hogy a hajó(k) hajólevéllel, a törvények által előírt biztonsági és mentőfelszereléssel ellátva álljanak a Bérlő rendelkezésre. Bérbeadó a hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemképes állapotban, a tartozéklistán feltüntetett tárgyakkal együtt, kitakarított állapotban bocsátja a Bérlő rendelkezésére.

Bérlő köteles legkésőbb a bérleti időszak végére Bérbeadónak/a Bérbeadó által kijelölt személynek az átvételkori állapotnak megfelelően a hajót a felvétel helyén visszaadni. (A check-in és a check-out helye: A Bérbeadó által az adatlapján meghatározott kikötő.)

Amennyiben Bérlő nem tudja a check-out helyszínén a bérleti szerződés szerinti check-out időpontban leadni a hajót, úgy kötbér megfizetésére köteles, amelynek mértéke a késedelem az első három (3) megkezdett órájára vonatkozóan 10.000,- Ft/óra. Amennyiben a késedelem a három órás időtartamot meghaladja, úgy a kötbér mértéke 1 napi – esetleges kedvezmények nélküli – bérleti díj másfélszeres összegének felel meg. Abban a nem várt esetben, ha a késedelem a 24 órás időtartamot meghaladja, úgy minden megkezdett újabb 24 óra vonatkozósában másfélszeres – kedvezmények nélküli – napi bérleti díj összegének megfelelő mértékű kötbér fizetendő Bérlő által. Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó kötbér-igényét a kaució terhére érvényesítse. Bérlő a kötbéren felül a felmerült, igazolt többletköltségek (különösen: túlhasználati díj, kormányos díja, kiállási díj, stb.) megfizetésére kötelezhető.

3.3. A Bérlő a check-in során köteles a hajó állapotát és felszereléseinek meglétét tételesen ellenőrizni és a tartozéklistát aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó kifogást a Bérbeadónak nem áll módjában elfogadni.

3.4. Bérbeadó a hajóval együtt rendelkezésre bocsátja az átadás helyszínéül szolgáló kikötőben található kikötőhelyet és annak szolgáltatásait (WC, zuhanyozó, zárt parkoló hajónként 1 (egy) db gépkocsira). Bérbeadó szavatol azért, hogy a hajó és a kapcsolódó infrastruktúra a bérlet egész ideje alatt szerződésszerű használatra alkalmas legyen.

 1. A Bérbeadó által nyújtandó szolgáltatás tartalma

4.1. Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó által nyújtandó szolgáltatás nyújtását Bérbeadó azt követően kezdi meg, hogy a Bérlő által foglaló jogcímén megfizetett összeg a Barion tárcában jóváírásra került.

A Bérleti szerződés megkötése – 7 méternél rövidebb csónak bérletének kivételével – feltételezi a Bérlő részéről a hajóvezetés elméleti és gyakorlati ismeretét, amelyről Bérbeadó a kishajóvezetői engedély meglétén túlmenően nem győződik meg. Az elégtelen gyakorlati tudásból eredő kárért a Bérlő korlátozás nélkül felel. Kishajóvezetői engedély hiányában Bérlő kizárólag 7 méternél rövidebb csónakot jogosult bérelni. Amennyiben Bérlő nem 7 méternél rövidebb csónakot foglalt le a foglalás során, és kishajóvezetői engedélyét az átadáskor bemutatni nem tudja, Bérlő a hajót kizárólag szálláshelyként használhatja, és azzal a kikötőhelyet nem hagyhatja el.

A Bérbeadó (vagy az érdekkörében eljáró személy) igényelheti, hogy a Bérlő és legénysége demonstrálja szakértelmét a Hajó biztonságos kezelésében és navigálásában akár ténylegesen a Balaton vizén, a Bérbeadóval (vagy az érdekkörében eljáró személlyel) a fedélzeten. Amennyiben a Bérlőnek és/vagy legénységének nem sikerül a Bérbeadót meggyőznie, a Bérbeadó felbonthatja a jelen szerződést, vagy (amennyiben rendelkezésre áll) egy mindkét fél által elfogadható skipper-t rendelhet a hajóra a Bérlő költségére, annyi napra, ahányat a Bérbeadó szükségesnek tart a Hajó és utasainak biztonsága érdekében. A Bérlőtől igényelt szaktudás és próbája a Bérleti szerződés szerinti bérleti időszak részét képezi. Ha e pontban Bérlő és Bérbeadó között vita merül fel, Bérbeadó azonnali hatállyal és kártérítési kötelezettség nélkül jogosult a Bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy – a Bérlő választása szerint – a Felek megállapodhatnak abban is, hogy a Bérlő a hajót kizárólag szálláshelyként használhatja, és azzal a kikötőhelyet nem hagyhatja el.

4.2. Bérlő a hajót kizárólag a Balaton hajózás számára engedélyezett vízterületén jogosult használni, figyelembe véve a Hajózási Szabályzat, más jogszabályok és a hajó technikai adottságait (merülés, tőkesúly mérete). Bérlő a Hajót nem jogosult harmadik személy részére albérletbe adni.

4.3. Bérlő a Bérbeadó előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem használhatja semmiféle gazdasági tevékenység végzésére a hajót. Bérlő a hajóval vitorlásversenyen nevezni kizárólag Bérbeadó kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult.

Amennyiben Bérlő vitorlásversenyre veszi igénybe a hajót, úgy a Bérbeadó által meghatározott emelt mértékű kauciót köteles letétbe helyezni.

4.4. Havária, műszaki probléma, meghibásodás esetén Bérlő haladéktalanul köteles Bérbeadó kikötői képviselőjét (a Bérleti szerződésben meghatározott személy) értesíteni azzal, hogy emberélet van-e veszélyben, milyen jellegű probléma lépett fel, valamint tett-e intézkedéseket a hiba elhárítására.

4.5. Bérlő ilyen irányú igénye esetén a hajóhoz szakképzett kormányost közvetít a Bérbeadó honlapján közzétett és a Bérleti szerződésben pontosított árlista szerinti külön díjazás ellenében. A kormányos kiközvetítése nem mentesíti a Bérlőt a kaució letételének kötelezettsége és a hajóval történő károkozás felelőssége alól.

4.6. Amennyiben Bérlő jelen szerződés 3. pontjában megjelölttől eltérő helyen kívánja a hajót átvenni vagy leadni, úgy Bérbeadó a check-in, vagy a check-out időpontját megelőző 14. (tizennegyedik) nappal jelzett igényeket az árlista szerinti díjszabás és lehetőségei szerint teljesíti. Az ennél később jelzett igényeket Bérbeadó nem köteles teljesíteni.

4.7. A Hajó átvételét követően az idegen kikötői szolgáltatási díjak, az üzemanyag és egyéb szükséges készletek költségei a Bérlőt terhelik.

4.8. Bérbeadó felhívja Bérlő figyelmét, hogy a Hajó a bérleti időtartam ideje alatt személyi balesetbiztosítással, illetve egyéb poggyászbiztosítással, casco biztosítással nem, vagy nem feltétlenül rendelkezik, a biztosítások nem képezik részét a Hajó bérbeadási szolgáltatásnak.

 1. Garanciális feltételek

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók. Amennyiben a bérleti időszak alatt/előtt a hajó Bérlőnek nem felróható módon meghibásodik, úgy az ügyintézésre a 2.1.4. pontban leírtak az irányadóak. Bérlőnek felróható meghibásodás esetén a javításhoz kapcsolódó összes költség Bérlőt terheli és a Bérleti díj visszatérítésére ilyen esetben nem jogosult. A költségek számításánál Bérbeadó nyilatkozata az irányadó. Amennyiben a jelzett költségek eltérnek a szokásos piaci ártól, úgy Bérlő kifogást nyújthat be Bérbeadó felé, a bizonyítás azonban őt terheli. A 3. személynek felróható kár esetén Bérlő közvetlenül a károkozóval szemben érvényesítheti követelését. Károkozás esetén Bérlőt terheli annak a bizonyítása, hogy a felmerült kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely kívül esik Bérlő tevékenységén.

Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy mind Bérbeadó, mind a Hajó(k) a bérleti szerződés teljes időtartama alatt minden tekintetben megfelel(nek) a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak, és Bérbeadó rendelkezik a szükséges engedélyekkel. Bérbeadó e körben kijelenti és szavatolja, hogy a bérlet időtartama alatt mindvégig rendelkezik a hatályos jogszabályokban (jelenleg a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendeletben) meghatározott hajózási engedéllyel. Bérlő ugyancsak kijelenti és szavatolja, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik.

A fenti körben Szolgáltató a felelősségét kizárja, amelyet mind Bérbeadó, mind Bérlő tudomásul vesz.

 

 1. Fizetési feltételek
 2. Bérleti díj

6.1. Bérlő a Bérleti díjat (a Bérbeadó által a hajóbérlet díjaként meghatározott összeget) a Fizetési platformon keresztül fizeti meg Bérbeadó részére, az alábbiak szerint.

– A szerződés megkötésekor (azaz a foglalás Bérbeadó általi visszaigazolásának napján, vagy, ha az nem munkanapra esik, az azt követő első munkanapon) Bérlő köteles a Bérbeadónak a kötelezettségvállalás megerősítéseként a Platformon keresztül, a Barion tárcára a bruttó bérleti díj 50%-ának megfelelő összegű foglalót fizetni. A foglaló a bérleti szerződés teljesülése esetén a bérleti díjba beszámít. Amennyiben a bérleti szerződés teljesedésbe nem megy, úgy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót pedig kétszeres mértékben köteles visszaadni, ide nem értve azt az esetkört, ha a természetes személy Bérlő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a szerződéstől – megkötésétől számított 14 napon belül – eláll. Utóbbi esetben Bérlő részére a foglaló teljes összege visszajár.

– A Hajó átvételét 48 órával megelőzően a Bérlő számláján automatikusan zárolásra kerül a kaució összege, amelynek mértékét a Bérbeadó saját maga határozhatja meg. A bérleti szerződés megszűnését követően a Bérbeadó jogosult a Bérlővel szemben keletkezett, a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos és ki nem elégített követeléseit (nem rendeltetésszerű használatból eredő károk helyreállításának költsége) a kaució összegéből kielégíteni, a fennmaradó összeg pedig Bérlő részére visszajár.

– A Hajó átvételét 48 órával megelőzően a Bérlő számláján automatikusan zárolásra kerül a bruttó Bérleti díj – foglaló összegén felüli – 50%-a. A bérlet megszűnését követően a bérleti díj fentiek szerint zárolt 50%-a átutalásra kerül a Szolgáltató Barion tárcájába, ezt követően a Bérbeadó kiállítja a végszámlát a teljes bérleti díjról a Bérlő felé, aki azt elektronikus úton, emailben megkapja.

Ezt követően, amennyiben a Bérbeadó és a Bérlő között elszámolási vita nem merül fel, úgy Szolgáltató 3 munkanapon belül Bérbeadó részére átutalja a bérleti díj közvetítői díjjal (6.4. pont) csökkentett összegét.

Abban a nem várt esetben, ha a Bérbeadó és a Bérlő között elszámolási vita alakul ki, és ezért a Szolgáltató számára egyértelműen nem állapítható meg, hogy a bérleti díj jogcímén, vagy a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódóan egyéb jogcímen átutalt összeg, vagy annak bármely része a Bérbeadót, vagy a Bérlőt illeti meg, úgy Szolgáltató választása szerint

– jogosult az érintett összeget elkülönítetten kezelni, és azt, vagy annak meghatározott hányadát – az elszámolási vita jogerős bírósági lezárását, vagy a Bérbeadó és a Bérlő megegyezését követően – a jogerős bírósági végzésnek, vagy a Bérbeadó és a Bérlő egyező nyilatkozatának megfelelően visszautalni a Bérbeadónak és/vagy a Bérlőnek,

vagy

– az adott bérleti jogviszony utolsó napját követő 30 nap elteltével jogosult a bérleti díjra vonatkozó vissza – vagy továbbutalási kötelezettségét bírósági letétbe helyezés útján teljesíteni. Ebben az esetben a bírósági letét költségei Bérbeadót, és/vagy a Bérlőt fogják terhelni, az elszámolási vita lezárásának függvényében.

6.2. Amennyiben a Bérlő a Hajót a Bérleti szerződésben meghatározott határidőben nem adja át, és/vagy ingóságaitól nem üríti ki, a 3.2. pont szerinti kötbér, és a kötbéren felüli esetleges károk megfizetésére köteles. Amennyiben a jogcím nélküli használat a következő bérlő általi hajóátvételt megakadályozza, úgy Bérlő köteles a Bérbeadó által a következő Bérlőnek fizetendő összeg azonnali megtérítésére is.

6.3. A Bérleti díj nem tartalmazza a külső és belső takarítás költségeit. A külső és belső takarítást a Bérlő nem végezheti el saját maga, tekintettel arra, hogy a takarítás szemleként is szolgál a Bérbeadó számára. A takarítás mindenkori költségeit a hatályos, a Bérbeadó Platformon található adatlapja szerinti, valamint a Bérleti szerződésben meghatározott árlista tartalmazza.

 1. Közvetítői díj

6.4.      Bérbeadó és Szolgáltató megállapodnak, hogy a Szolgáltatót a Szolgáltatás ellenértékeként közvetítői díj illeti meg, amelyet a bérleti díj magában foglal, és amelynek mértéke a Honlapon keresztül létrejött bérleti szerződés alapján a Bérbeadót megillető, az adott bérlet alapján ténylegesen megfizetett bérleti díj 22%-a+ Áfa.

A bérlet megszűnését követően, amennyiben a Bérbeadó és a Bérlő között jogvita/elszámolási vita nem merül fel, a 6.1. pontnak megfelelően Szolgáltató Bérbeadó részére átutalja a bérleti díj közvetítői díjjal (6.4. pont) csökkentett összegét, egyúttal közvetítői szolgáltatásáról kiállítja számláját, és elektronikus úton megküldi a Bérbeadó részére.

A Bérlő és a Bérbeadó közötti jogvita/elszámolási vita esetén Szolgáltató kizárólag a jogvita/elszámolási vita lezárását követően jogosult a közvetítői díjra, a Bérbeadót ténylegesen megillető bérleti díj arányában.

 1. A Bérleti szerződés megszüntetése, az elállás joga, módja, következményei

7.1. A Bérlő indokolás nélkül jogosult a bérleti szerződéstől elállni, vagy a teljesítés megkezdését követően azt egyoldalúan felmondani a szolgáltatás (bérbeadás) nyújtására irányuló szerződés, azaz a jelen bérleti szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül. A Bérlő e jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Bérlő nem gyakorolhatja a fentiekben meghatározott egyoldalú elállási jogát a következő esetben:

– ha a Bérlő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás (bérbeadás) teljesítése, felmondása esetén a Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadó számára a bérleti szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Bérbeadó visszatéríti a Bérlő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Bérbeadó által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Az elállás a szerződést felbontja. A szerződés felbontása esetén a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg, azaz elállásra a bérlet megkezdését (hajóátadás) megelőző időpontban van a Bérlőnek lehetősége.

A Bérlő felmondása esetén a bérleti szerződés a jövőre nézve szűnik meg.

A Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt, és Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérlő nem gyakorolhatja a felmondási jogát, ha

– a Bérbeadó a teljesítést (bérbeadást) a Bérlő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Bérlő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás (bérbeadás) egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Bérlő ennek tudatában kijelenti, hogy a foglalás elküldésével amennyiben annak napja és a bérleti jogviszony kezdő napja között 14 nap nem telik el – kifejezetten hozzájárul, hogy a Bérbeadó a szolgáltatás egészét a felmondási időtartam (14 nap) lejártát megelőzően teljesítse, amelynek eredményeként Bérlő a felmondási jogát a teljesítést követően elveszíti.

A Bérlő elállással kapcsolatos nyilatkozatát a Platformon keresztül küldheti el („Az én foglalásaim” menüpont alatt → „foglalási kérelem törlése”). Az elállás a szerződést felbontja. A szerződés felbontása esetén a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg és a már teljesített szolgáltatások visszajárnak, amennyiben Bérlő a bérleti szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül bejelenti elállási szándékát. Minden egyéb esetben a megfizetett Bérleti díj osztja a foglaló jogi sorsát.

7.2. Bérbeadó jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Bérlő a Bérleti díj teljes összegét nem rendezi felé a 6.1. pontban megjelölt időpontig. Ebben az esetben Bérlő nem jogosult a már megfizetett bérleti díj visszatérítésére.

7.3. A Hajó nem rendeltetésszerű használata rendkívüli szerződésszegésnek minősül és a Bérleti szerződés Bérbeadó általi azonnali hatállyal történő megszüntetésének jogkövetkezményét vonja maga után. A rendkívüli szerződésszegés esetén a hajóbérlést meg kell szakítani, a teljes Bérleti díjat, illetve a Bérbeadó minden olyan kárát, amely a Hajóban keletkezik és az esetlegesen fennálló biztosítás nem fedezi, meg kell fizetni (pl.: önrész, szándékos károkozás).

Nem rendeltetésszerű használatnak minősül különösen:

 1. a) a hatályos jogszabályokban, az ÁSZF-ben, illetve a Bérleti Szerződésben foglaltak be nem tartása;
 2. b) a Hajózási Szabályzat előírásainak megszegése;
 3. c) a hatályos kikötői rend megszegése;
 4. d) ittas, alkoholos vagy más kábítószer befolyásoltság alatti hajózás/vezetés, vagy egyéb használat;
 5. e) versenyzés vagy versenyen való részvétel a Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélye nélkül, továbbá vitorlás oktatás, vagy oktatási célú tevékenység, amennyiben a versenyzés tényét a Bérlő elhallgatja a Bérbeadó elől, illetve, ha Bérbeadó kifejezetten megtiltja;
 6. f) más vízi jármű vontatása (kivétel a vészhelyzet azzal, hogy a bérelt Hajó és legénységének épségét még vészhelyzetben sem veszélyeztetheti Bérlő).
 7. g) amennyiben a Bérlő nem tartja be a bérleti szerződésében meghatározott férőhely (fekhely/utasok) létszámát;
 8. h) a Hajót és/vagy a kikötői, közös használatra szolgáló helységek nem rendeltetésszerű és/vagy jogszabályellenes használata;
 9. i) amennyiben a Bérlő a Hajó belső és külső részén a használatában álló eszközök nem rendeltetésszerű használatával a hajó belső berendezésében, bútorzatában kárt okoz (pl. tintafolt, karcolások, nem megfelelő cipő használata, ágyhuzat, ágynemű szennyezése);
 10. j) ha háztartási céltól eltérő maró, robbanó hatású vegyi anyagot visznek fel a fedélzetre;
 11. k) haa hajón dohányoznak;
 12. l) ha a Beaufort 6-os fokozat feletti viharban elhagyja a kikötőt;
 13. m) ha a hajónak a nem rendeltetésszerű használatból eredően kára keletkezik vagy valamely főbb része, mint a motor, a vitorlázat, az árboc, a fenékvízszivattyú, a horgonyszerkezet, a kötélzet, a navigációs fények, a kompasz, az életmentési felszerelések stb. nincsenek megfelelően működőképes állapotban, vagy nincs elégséges üzemanyag-tartaléka és általában az időjárási feltételek, a Hajó, a legénység állapota, ill. mindezek kombinációja veszélyezteti a Hajó biztonságát;
 14. n) amikor szükséges, haladéktalanul nem csökkenti a vitorlafelületet, amely a biztonságosan kényelmes vitorlázáshoz szükséges felület, ami nem okoz túlzott feszülést vagy erőhatást az árbocon és a vitorlázatban;
 15. o) ha a Hajóval olyan területeken hajózik, amelyeket a rendelkezésre álló térképek alapján előzetesen ne tanulmányozott volna;
 16. p) ha a Hajóval éjszaka a navigációs fények működtetése vagy elégséges fedélzeti őrszemélyzet nélkül hajózik;
 17. q) amennyiben baleset-, káresemény-, meghibásodás és/vagy bármilyen feloldhatatlan akadályoztatás esetén nem tájékoztatja a Bérbeadót vagy képviselőjét az elérhető telefon-számok valamelyikén.

A Hajót lehorgonyozni olyan kikötőben lehet, ahol 24 órás kikötőmesteri szolgálat biztosított. A tavon kizárólag saját felelősségre lehet horgonyozni, úgyhogy amennyiben a Hajó a Bérlő hanyagsága vagy nem megfelelő magatartása miatt elsodródik, úgy az ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kiszállási és mentési feladatok költségei a Bérlőt terhelik és a jegyzőkönyv felvételét követően a kaucióból levonásra kerülnek.

A Hajóra italos rekeszeket, ládákat, valamint gurulós bőröndöket felvinni szigorúan tilos. A fedélzetre lépni kizárólag arra alkalmas lábbeliben lehet (magas sarkú cipő viselése nem megengedett). Fentiek betartását a Bérbeadó vagy annak képviselője a Check-in során ellenőrzik és az előírások megszegése esetén jogukban áll megtagadni a beszállást.

 1. Felelősség

8.1. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Hajóban okozott károkért a Ptk. szerinti teljes felelősséggel tartozik. Bérlő kötelezettséget vállal, hogy a Hajót kizárólag a hatályos jogszabályi előírásoknak, az ÁSZF-nek, az annak alapján létrejövő bérleti szerződésnek, és a Bérbeadóval történt esetleges egyéb megállapodásának megfelelően, rendeltetésszerűen használja. A Bérlő felelősséggel tartozik az általa a Hajóra bármely okból felvitt személyekért is, ide nem értve a Bérbeadó érdekkörében eljáró személyeket.

Amennyiben a Bérlő kárt okoz a Hajóban, úgy a Bérbeadó jogosult a Bérlő által letett kaucióból kielégítést keresni azzal, hogy a kaució összege feletti kárt a Bérlő ugyancsak köteles a Bérbeadó részére megtéríteni.

A Bérlő és Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a bérleti jogviszony tekintetében felelősségét teljes mértékben kizárja, a bérleti jogviszony a Bérlő és a Bérbeadó között jön létre.

8.2.Bérbeadó kizárja a felelősségét a harmadik személy felróható magatartásából vagy vis majorból (különösen: országos sztrájk, háborús-, katasztrófa-, vagy vészhelyzet, rendkívüli időjárási körülmény) eredő korlátozott szolgáltatásért. Abban az esetben, ha a Bérlő a hajóbérlet idő előtti befejezése és a Hajónak a Bérleti szerződésben meghatározott időpont előtti visszaadása mellett dönt, a Bérbeadó nem köteles a Bérleti díj arányos részének visszafizetésére, ide nem értve azt az esetet, ha Bérlőnek a fentiekben részletezett felmondási joga fennáll. A Bérlő a bérleti jogát a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával akkor ruházhatja át harmadik személyre, ha a teljes Bérleti díj befizetésre került és a harmadik személy a jelen ÁSZF-vel és a Bérleti szerződéssel és mellékleteivel azonos tartalmú szerződést köt a Bérbeadóval.

8.3. A Hajó használata viharban: a Hajó(k) nem szakszerű használat folytán viharban olyan sérülések keletkezhetnek a hajótesten, motorban, kötélzeten, vitorlázaton, amelyek veszélyeztet(he)tik a hajón tartózkodók testi épségét és a hajó épségét. Az ÁSZF-ben és a Bérleti szerződésben a „vihar (előre) jelzés” alatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által üzemeltetett és a Balaton partján a víz felől látható villogó fényjelző készülékek jelzéseit, illetőleg az OMSZ weboldalán található vihar előrejelzéseket kell érteni. A Hajó kijelölt kapitányának kötelessége tájékozódni az időjárási előrejelzésekkel kapcsolatosan (http://www.met.hu illetve kikötőmesteri iroda). A Beaufort 6-os fokozat felett a Hajó használatára Bérlő nem jogosult. A Beaufort 6-os fokozatot meghaladó vihar esetén a nyílt vízről Bérlő a legközelebbi menedék kikötőbe köteles a Hajót vezetni, vagy megfelelően köteles lehorgonyozni a nyílt vízen és a nyílászárókat köteles bezárni. A kikötőből kihajózni nem szabad, amennyiben az előrejelzések, illetve a Hajó műszerei az alábbi értékeket mutatják, vagy annál erősebb szelet mutatnak. 6 20-27 csomó 40-50 km/h 25-31 mp/h 10,8-13,8 m/s Erős szél Nagy hullámok néhol átbukó tarajjal. Az esetleges Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázás során olyan hajóvezető használhatja erős szélben az hajót, aki anyagi és büntetőjogi felelősséget vállal erős szélben, a hajóban okozott károkért és a bekövetkezett személyi sérülésekért. A Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázásnál KÖTELEZŐ a mentőmellény viselése minden, a Hajón tartozódó személynek. A Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázás során a Bérbeadó nem javasolja, hogy a Hajót viharjelzés ideje alatt 2 (két) évesnél fiatalabb vezetői engedéllyel használják. Amennyiben Bérbeadó a Bérlő hajóvezetői képzettségét úgy ítéli meg, hogy nem alkalmas viharban hajóvezetésre, úgy 2 (két) évesnél korábban megszerzett jogosítvány esetén is megtilthatja a Hajó használatát viharjelzés alatt.

A Hajót tilos őrzés és felügyelet nélkül hagyni hullámzástól nem védett kikötőben, vagy horgonyon állva. Ide értve az egymólós kikötőket, kétmólós kikötő bejárathoz közeli, erősen hullámzó részét. Ha a bérleti időszak bármely napján a 2. (második) fokozatú viharjelzés a nappali órák 50 %-át meghaladja, akkor a Bérlő a Hajóval a kikötőt nem hagyhatja el, ezért 1 (egy) nap hajóhasználatot a bérleti időszakon kívül előre egyeztetett időpontban felhasználhat.

A fenti feltételek be nem tartása esetén, ha bármilyen kár éri a Hajót, vagy a Hajó más hajóban, vagy kikötői berendezésben kárt, vagy személyi sérülést okoz, a Bérlő teljes kártérítési és büntetőjogi felelősséggel tartozik, függetlenül annak okától.

8.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Budakörnyéki Bíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 1. Adatvédelmi tájékoztató

9.1. A Szolgáltató a Bérlő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

9.2. A Bérlő által regisztrációja során, illetve a Honlapon keresztül megadott adatokat a Boatly Kft. (Cg. 19-09-518558; székhely: 8226 Alsóörs, Vasút utca 7.; adószám: 25582769-2-19), valamint a Bérbeadó (azaz, az Önnel bérleti szerződéses jogviszonyra lépő hajótulajdonos) kezeli. A regisztrált Bérlők fentiekben megadott személyes adatait a Boatly Kft. a Platformon keresztül megvalósuló foglalási tevékenységgel kapcsolatban, a bérleti szerződések teljesülése céljából, kapcsolattartási célból, valamint hírleveleinek és az aktuális akciókkal kapcsolatos tájékoztatásának eljuttatása céljából, a Bérbeadó pedig a bérleti szerződés megvalósulása, és szükség esetén későbbi bizonyítás céljából tárolja, kezeli, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

9.3. A Szolgáltató a Bérlő adatait kizárólag a fenti célokból, és kizárólag a Bérbeadónak adja ki.

9.4.Bérbeadó a Bérlővel kötött bérleti szerződésből eredő károkozás/baleset, vagy egyéb okból felmerülő hatósági/bírósági eljárás esetén a felmerülő eljárások jogerős lezárását követő 1 évig, egyéb esetben a bérleti szerződés megszűnését követő 5 évig tárolhatja a Bérlő által a Platformon keresztül megadott adatokat.

A Szolgáltató a megadott adatokat addig az időpontig kezeli, amíg a regisztrált személy regisztrációját meg nem szünteti.

Egyéb esetekben a regisztrált személy kérésére, a hozzá tartozó adatokat a Szolgáltató törli. Ilyen irányú igényét kérjük, a support@boatly.hu elektronikus levelezési címen jelezze. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 72 órán belül kerül sor.

Regisztrációjával a fenti feltételeket elfogadja.

9.5. A hatályos jogszabályi rendelkezés értelmében az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény)

 1. Fogyasztóvédelem

Vállalkozás székhelye:
Magyarország (HU) 8226 Alsóörs, Vasút utca 7

Panaszügyintézés helye:
Magyarország (HU) 8226 Alsóörs, Vasút utca 7.
e-mail: support@boatly.hu

Bérlő jogosult panaszát a fenti elérhetőségeken megtenni azzal, hogy az esetleges jogvita ettől függetlenül is a Bérlő és a Bérbeadó között jön létre. Szolgáltató köteles a panaszt haladéktalanul a Bérbeadó felé továbbítani.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez, valamint bírósághoz fordulhat!

 1. évi CLV. törvény (Fgytv.), 17/A § 1.a bekezdése értelmében alábbiakban közöljük a magyarországi békéltető testületek elérhetőségeit:

BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI

 • Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-76-501-500

Fax: 06-76-501-538

Levelezési cím: 6001 Kecskemét  Pf.  228.

 

 

 • Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: 0672-507-154

Fax: 0672-507-152

E-mail:bekelteto@pbkik.hu

Web: www.pbkik.hu

 

 

 • Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

 

 •  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím:  3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099

 

 

 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 • Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

 

 • Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím:  8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

 

 • Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon:  06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekelteto@gymskik.hu

 

 

 • Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

 

 • Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: 06-36-429-612/122

Fax: 06-36-323-615

 

 

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

Telefon:  20/373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

 

 • Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

Email: kemkik@kemkik.hu

Web: www.kemkik.hu

 

 

 • Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu

 

 

 • Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

 

 

 • Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon:  06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

 

 

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

 

 

 • Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

 

 • Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon:  06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

 

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

 

 • Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu